ABBREVIATIONS  E-mail

A-Siddhi        Advaita Siddhi

Ait. Up.         Aitareya Upanishad

AV               Anu Vyakhyana (Madhva)

Brh. Up.        BrhadAranyaka Upanishad

B.S.              Brahma Sutras

B.S.B            Brahmasutra Bhashya

Chan.Up.       Chandogya Upanishad

DVSRF           Dvaita Vedanta Studies and Research Foundation

J                   Jayatirtha

M                  Madhva

Mand. Up.      Manduka Upanishad

Nym              Nyayamruta

NS                Nyaya Sudha

PL                 Pramana Lakshana (Madhva)

PM                Philosophy of Sri Madhvacharya

P.M.S            Purvamimamsa Sutras (Jaimini)

RV                Rig Veda

S                  Sankara

TD                Tattvapradipa (Trivikrama Panditacharya)

TDy               Tattvadyotta (Madhva)

TDyt              Tattvadyotta Tika (Jayatirtha)

Tg                  Nyayamruta - Tarangini (Ramacharya)

TT                 Tarkatandava (Vyasatirtha)

Taitt. Up.        Taittariya Upanishad

VTN                Vishnutattvanirnaya